Algemene voorwaarden en cookies

DE WEBSITE

Alle content van deze website is eigendom van Faizel Joemrati – DIFA Photography (“de fotograaf”) en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Dat betekent dat zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

 

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET

De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft dus eigendom van de fotograaf. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk. Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben (huis)dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw hond of kat door de fotograaf gepubliceerd mogen worden.

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST

De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Dit kan een licentieovereenkomst voor bepaalde, of onbepaalde tijd zijn. In deze licentieovereenkomst wordt ook aangegeven op via welk medium de foto mag worden verspreid en in geval van fysieke afdruk, de oplage. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.

Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: Faizel Joemrati – www.difaphotography.com”.

 

COOKIES

De website van DIFA Photography maakt gebruik van cookies. De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle rechtsbetrekkingen van Faizel Joemrati – DIFA Photography zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij zal niet worden geaccepteerd.